Dialog

Проект „ Да градим Европа чрез ДИАЛОГ – ДИАЛОГ срещу популизма, расизма и антисемитизма“

Програма „Европа за гражданите”
Мярка: Европейска памет за миналото

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."